Blog

Prečo študovať cudzie jazyky?

UPJŠ FF

Prečo študovať cudzie jazyky?

Mnoho študentov po skončení strednej školy ovláda anglický alebo iný cudzí jazyk na úrovni B2. Prečo by mali pokračovať v štúdiu tohto jazyka aj na univerzite? Prečo to má byť práve na Katedre anglistiky a amerikanistiky FF UPJŠ v Košiciach?
Štúdium cudzích jazykov na najvyššej úrovni garantuje jedine univerzita a je to osvedčená cesta k úspechu, lebo zabezpečí flexibilitu, nadobúdanie a využiteľnosť vedomostí v rôznych oblastiach života. Nadnárodné spoločnosti aj domáci zamestnávatelia považujú za samozrejmé, že absolventi univerzity ovládajú komunikáciu na profesionálnej úrovni v minimálne dvoch cudzích jazykoch a majú zručnosti, ktoré vedia okamžite zužitkovať v rozdielnych sférach hospodárstva. Tretí sektor potrebuje kreatívnych a komunikatívnych ľudí, ktorí vedia ako fungujú médiá, ako sa efektívne komunikuje so zákazníkom, ako napísať pútavý blog, alebo sa vedia dobre orientovať v oblasti zábavného priemyslu. Hlavným cieľom KAA FF UPJŠ je zabezpečiť aby naši študenti maximálne využili svoj potenciál, získali všetky zručnosti a nadobudli čo najaktuálnejšie vedomosti, ktoré im umožnia úspešný kariérny rozbeh práve v týchto odvetviach. Profesionálna jazyková príprava je iba jeden z elementov holistického prístupu, ktorý sme na katedre zaviedli. Naši študenti potrebujú získať poznatky zo sveta práce a preto intenzívne budujeme kontakty s potenciálnymi zamestnávateľmi. Firmy majú možnosť spoznať našich nadšených, talentovaných a usilovných študentov, ktorí chcú byť úspešní. Zároveň katedra získava informácie o aktuálnych trendoch na pracovnom trhu a môže cielene pripraviť absolventov na výzvy, ktoré ich čakajú po získaní nášho diplomu.

 

Prečo stúpa záujem o štúdium na vašej katedre aj napriek prijímacím skúškam?
Katedra od svojho vzniku v roku 2005 kladie dôraz na kvalitu vo všetkých svojich činnostiach. Vyselektovanie najlepších študentov pred nástupom na štúdium nám umožňuje poskytovať kvalitné vzdelanie študentom už od prvého ročníka, pretože študujú v menších skupinách a ich nástupná jazyková úroveň je vyrovnanejšia. Rastúci záujem je možno pripísať aj diverzite študijných programov, ktoré ponúkame. Okrem tradičnejších programov britských a amerických štúdií a učiteľstva anglického jazyka a literatúry katedra zabezpečuje jedinečné prekladateľské a tlmočnícke programy anglický, anglický – nemecký a anglický – francúzsky jazyk pre európske inštitúcie a ekonomiku a program rodové štúdiá a kultúra. Vďaka rôznorodosti profilov sa každý náš absolvent bez problémov uplatní na slovenskom a európskom pracovnom trhu a našich absolventov máme aj mimo Európy.

 

Čo jedinečné ponúkate svojim študentom? Ako sa o týchto možnostiach dozvedia ešte pred podaním prihlášky?
Najjednoduchšia možnosť je prísť na pravidelne organizované Dni otvorených dverí – jesenný je v prvý októbrový piatok a zimný je v prvý februárový piatok. Počas májových maturít organizujeme Maturitné týždne otvorených dverí. Tam sa naši budúci študenti dozvedia, že ak majú medzinárodný jazykový certifikát alebo štátnu jazykovú skúšku, odpustíme im prijímacie skúšky, že na výučbe používame najmodernejšie technológie – máme plne vybavené jazykové, didaktické a tlmočnícke laboratóriá, ktoré si môžu vyskúšať. Stretnú sa tu nielen s našimi študentmi, ale aj s našimi absolventmi, ktorí už majú reálne skúsenosti zo sveta práce a presne vedia poradiť, ktorý študijný program si vybrať.

 

 

Mgr. Július Rozenfeld, PhD. zástupca vedúcej katedry
Dr. h. c. doc. Mgr. Slávka Tomaščíková, PhD. vedúca katedry
Katedra anglistiky a amerikanistiky FF UPJŠ v Košiciach

X