Blog

Prečo študovať poľnohospodárstvo?

SPU

Prečo študovať poľnohospodárstvo?

Poľnohospodárstvo má multifunkčný charakter, najmä v súvislosti s potravinovou bezpečnosťou a trvalo udržateľným rozvojom. Plní rozmanité úlohy vo vidieckej, resp. kultúrnej krajine. Táto multifunkčnosť poľnohospodárstva je mozaikou takých aktivít ako je produkcia potravín a priemyselných surovín, kvalita produktov a priamy predaj (regionálne výrobky), produkcia energetických plodín (bioenergia), manažment krajiny (zachovanie kultúrnej krajiny, ekostabilizačná funkcia), ochrana biotopov (biodiverzita), agroturizmus (kultúrne dedičstvo), ako aj nástroj oživenia ekonomiky vidieckej krajiny. Multifunkčné poľnohospodárstvo je v podstate jediný nástroj, ktorým možno komplexne a udržateľne manažovať jedinečnú kultúrnu krajinu, ktorá vznikla najmä v dôsledku jej poľnohospodárskeho využívania a zachovať ju pre budúcu generáciu.

Slovenská poľnohospodárska univerzita (SPU) v Nitre je jedinou slovenskou univerzitou, ktorá poskytuje vysokoškolské vzdelanie s dôrazom na ďalšie smerovanie nášho poľnohospodárstva a rozvoj vidieka. Vznikla v roku 1952 ako Vysoká škola poľnohospodárska v Nitre a za obdobie svojej existencie vychovala vyše 84-tisíc absolventov. Podľa aktuálneho celosvetového hodnotenia SCIMAGO Institutions Rankings 2019 je SPU v Nitre tretia najlepšia univerzita na Slovensku zo 14 hodnotených slovenských univerzít.

Aké odbory sa u vás študujú?
Výučba sa uskutočňuje v 104 študijných programoch. Vzdelávací a výskumný profil SPU v Nitre charakterizujú nosné piliere klasických odborov poľnohospodárstva a krajinárstva, potravinárstva, biológie, biotechnológie, strojárstva, ekologických a environmentálnych vied, ekonómie a manažmentu.

Koľko študentov má SPU v Nitre?
Na SPU v súčasnosti študuje 5621 študentov v dennej i externej forme štúdia.

Čo ponúkate študentom?
Študentom ponúkame predovšetkým kvalitné vzdelávanie na šiestich fakultách (Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov, Fakulta ekonomiky a manažmentu, Fakulta biotechnológie a potravinárstva, Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja, Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva, Technická fakulta), možnosti zapojiť sa do výskumu. SPU vybudovala Výskumné centrum AgroBioTech vybavené najmodernejšou infraštruktúrou, čím sa rozšírili možnosti aplikovaného výskumu s úzkym prepojením na inovácie v praxi. Študenti SPU majú k dispozícii moderné ubytovanie v piatich študentských domovoch, ako aj široké možnosti aktívne využívať svoj voľný čas, relaxovať, venovať sa kultúre, športu a koníčkom. Keďže univerzita má v súčasnosti uzatvorených 215 bilaterálnych zmlúv v rámci programu Erasmus a vyše 118 medziuniverzitných dohôd o spolupráci v celosvetovom meradle, naši študenti majú otvorenú aj cestu do sveta.

Aké štipendiá môžu získať vaši študenti?
Sociálne a motivačné štipendiá.

Ako je to s uplatnením a odmeňovaním absolventov SPU v praxi?
Sú firmy, ktoré dávajú absolventom dobré nástupné platy. Niektoré ponúkajú aj vyše tisíc eur. To, samozrejme, nie je všeobecná prax. O zotrvaní v poľnohospodárstve rozhodujú z päťdesiat percent peniaze a z druhej polovice to, či profesia, ktorú konkrétny študent vyštudoval, je skutočne to, čomu sa chce vo svojom profesionálnom živote venovať.

 

prof. doc. Ing. Milan Šimko, PhD.
prorektor pre vzdelávanie
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

X