Ekonomická univerzita v Bratislave

obrazok-vs

Ekonomická univerzita v Bratislave

Dolnozemská cesta 1, 852 35 Petržalka

Ekonomická profil
ico1

O nás

Sme jediná univerzita na Slovensku, ktorá zabezpečuje komplexné a ucelené vzdelávanie v ekonomických a manažérskych študijných programoch. Pre študentov ponúkame štúdium v 62 študijných programoch, medzi nimi aj v programoch vyučovaných v anglickom jazyku, ktoré sa realizujú v spolupráci s inými univerzitami a fakultami doma a v zahraničí, s možnosťou získania dvojitého, resp. spoločného diplomu (Nottingham Trent University vo Veľkej Británii, Univerzita v Štrasburgu vo Francúzsku, Univerzita de Lorraine v Nancy vo Francúzsku, Univerzita NIDA v Bangkoku v Thajsku, VŠE v Prahe, Ningbo University v Ningbo v Číne, University of Latvia v Rige v Lotyšsku, Univerzita národného a svetového hospodárstva v Sofii v Bulharsku, Kyjevská národná ekonomická univerzita Vadyma Heťmana na Ukrajine, ale aj Právnická fakulta UK v Bratislave). Popri štúdiu v slovenskom jazyku môžu študenti absolvovať viac ako 150 odborných predmetov v inom ako slovenskom jazyku.

ico8

Predpokladaný počet prijatých študentov

2 205 študentov rozdelených podľa jednotlivých študijných programov v slovenskom a anglickom jazyku a taktiež podľa formy štúdia (denná/externá).

ico7

Termín podania prihlášky a poplatok

do 31. marca 2021, 32 € – pri podaní prihlášky v elektronickej forme, 60 € – na študijný program ekonómia a právo a na študijné programy v cudzích jazykoch

ico9

Dátum DOD

február 2021

ico6

Brigády a stáže vo firmách

EU v Bratislave sprostredkúva študentom široké možnosti brigád a stáží od TOP spoločností na Slovensku a v zahraničí. Záujem o študentov a absolventov univerzity medzi zamestnávateľmi je obrovský, o čom svedčí aj každoročný rebríček záujmu o absolventov od spoločnosti Profesia, v ktorom sa univerzita už 5 rokov drží na prvom mieste.

ico4

Ubytovanie a cena

Univerzita má k dispozícií 8 vlastných študentských domovov. 7 v Bratislave a 1 v Košiciach. Informácie o ubytovaní nájde záujemca na stránke: https://euba.sk/student/informacie-pre-studentov/ubytovanie. Na tejto stránke nájde študent aj cenník ubytovania.

ico-8

Študentský život

V rámci voľného času majú študenti možnosť zapájať sa do aktivít organizovaných študentským parlamentom univerzity a jednotlivých fakúlt, ako sú tradičné podujatia Beánia EU v Bratislave, prestížny Bál študentov, Študentská kvapka krvi, Jarná univerzita, Majáles a mnohé iné. Môžu sa venovať aj zeleným EKO aktivitám, ako napr. výsadbe zelene, zveľaďovaniu areálu univerzity. Počas semestra sú nielen študentskými parlamentmi, ale aj univerzitou organizované rôzne športové a vedomostné súťaže, ako sú UniBeh EUBA, Pohár rektora a mnoho ďalších. Okrem univerzita ponúka možnosť športovať vo vysokoškolskom športovom klube Ekonóm alebo reprezentovať univerzitu vo vysokoškolskej lige v rôznych športoch alebo sa realizovať vo folklórnom súbore EKONÓM.

ico9

Atrakcie v okolí

Mestá Bratislava a Košice ponúkajú rôzne atrakcie v okolí, z ktorých si vyberie určite každý študent.

ico11

Študijné programy

 • Ekononomická teória a ekonomická žurnalistika
 • Ekonómia a právo
 • Financie, bankovníctvo a investovanie
 • Financie, bankovníctvo a investovanie (v anglickom jazyku)
 • Ľudské zdroje a sociálny manažment
 • Národné hospodárstvo
 • Poisťovníctvo
 • Verejná správa a regionálny rozvoj
 • Medzinárodné podnikanie
 • Podnikanie v cestovnom ruchu a službách
 • Podnikanie v obchode
 • Hospodárska informatika
 • Manažérske rozhodovanie
 • Účtovníctvo
 • Ekonomika a manažment podniku
 • Ekonomika a manažment podniku (v anglickom jazyku)
 • Finančný manažment
 • Medzinárodné ekonomické vzťahy
 • Cudzie jazyky a interkultúrna komunikácia
 • Ekonomika a manažment podniku
 • Obchodné podnikanie
ico1

Podmienky prijatia

ico2

Termín prijímacích skúšok

14. – 18. jún 2021

ico5

Firmy, kde sa absolventi zamestnávajú

EU v Bratislave spolupracuje so širokým spektrom zamestnávateľov na Slovensku. Záujem o študentov a absolventov univerzity je medzi zamestnávateľmi enormný, čo dokumentuje aj každoročný rebríček univerzít podľa záujmu o absolventov od spoločnosti Profesia.sk, v ktorom EU v Bratislave už päť rokov po sebe dominuje v záujme o absolventov.

ico3

Platové ohodnotenie absolventov

Priemerný plat absolventa EU v Bratislave je podľa štatistických údajov viac ako 1 000 €.

ico9

Možnosti štipendií

Štipendiá sú študentom priznávané podľa Štipendijného poriadku Ekonomickej univerzity v Bratislave.

ico7

Známi absolventi univerzity/fakulty

K najznámejším, resp. najvýznamnejším absolventom EU v Bratislave možno zaradiť napr. Michala KOVÁČA, prvého prezidenta Slovenskej republiky v rokoch 1993 – 1998, viacerých podpredsedov vlády SR, ministrov financií, guvernérov Národnej banky Slovenska od jej vzniku až po súčasnosť, generálnych riaditeľov TOP spoločností na slovenskom a európskom trhu či podpredsedu vlády Vietnamu Vuong DINH HUA.

ico-8

Aktivity organizované pre študentov

EKO aktivity, Kariérne dni, športové podujatia rôzneho charakteru

ico3

Cena denného menu v okolí

Študenti majú možnosť stravovať sa v univerzitných jedálňach.

X