Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela

obrazok-vs

Fakulta prírodných vied

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Tajovského 40, 974 01 Banská Bystrica

LOGO 512x512(1)
ico1

O nás

Fakulta prírodných vied UMB v Banskej Bystrici je jednou z inštitúcií, ktorá poskytuje vysokoškolské vzdelávanie a priestor pre vedu a výskum v oblasti prírodných vied, matematiky a informatiky. Fakulta spolu s univerzitou napĺňa svoje poslanie, vytvára podmienky a ponúka formy dialógov rešpektujúcich slobodu myslenia, samostatnosť, tvorivosť, konštruktívnu kritiku, transparentnosť, objektívnosť a demokraciu. Cieľom je predovšetkým dobre pripravený a plne uplatniteľný absolvent so širokým spektrom kompetencií.

ico8

Predpokladaný počet prijatých študentov

Bakalárske štúdium 530
Magisterské štúdium 100

ico7

Termín podania prihlášky a poplatok

Do 31. marca 2021. Výška poplatku dennej aj externej formy je 35,- € (v prípade zaslania aj elektronickej prihlášky 32,- €).

ico9

Dátum DOD

23. – 25. novembra 2020, Február 2021

ico6

Brigády a stáže vo firmách

Praxuj s. r. o., 2B Advice s .r. o., INGEO – ENVILAB, s. r. o., Súdne lekárstvo a patologická anatómia, ELBA, a. s., Evonik Fermas s. r. o., Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta, EUROFINS BEL/NOVAMANN s. r. o., IBM Slovensko, spol. s. r. o., QBSW, a. s., Ústav automatizácie a komunikácie, TravelData s. r. o.

ico4

Ubytovanie a cena

http://www.fpv.umb.sk/studium/pre-uchadzacov-o-studium/moznosti-ubytovania-a-stravovania-pri-fakulte.html

ico-8

Študentský život

Využitie voľného času – študenti sa môžu zapojiť do športových, umeleckých a iných aktivít, ktoré ponúka Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici.
https://www.umb.sk/archiv/studentsky-zivot/informacie/moznosti-vyuzivania-volneho-casu.html
https://www.umb.sk/studium/student/volny-cas/

ico9

Atrakcie v okolí

Králická Tiesňava, Mičinské travertíny, Mestská hodinová veža, Pamätník SNP, Špania Dolina, Netopieria jaskyňa, Harmanecká jaskyňa, Badínsky prales, Skuteckého múzeum, Hvezdáreň na Vartovke, Kalvárska Hora – Urpín, Tihányiovský kaštieľ – Radvaň

ico11

Študijné programy

Učiteľské študijné programy:
• Učiteľstvo biológie v kombinácii
• Učiteľstvo fyziky v kombinácii
• Učiteľstvo geografie v kombinácii
• Učiteľstvo chémie v kombinácii
• Učiteľstvo informatiky v kombinácii
• Učiteľstvo matematiky v kombinácii
• Učiteľstvo techniky v kombinácii
• Učiteľstvo praktickej prípravy

Neučiteľské študijné programy:
• Aplikovaná informatika
• Bezpečnosť životného prostredia
• Environmentálne manažérstvo
• Ekológia a ochrana ekosystémov
• Geopotenciál regiónov
• Geografia a rozvoj regiónov
• Matematika
• Matematika v analýze dát a vo financiách
• Forenzná a kriminalistická chémia
• Aplikovaná chémia a forenzná prax

ico1

Podmienky prijatia

Podmienky prijatia na 1. stupeň štúdia
1. Na študijné programy FPV UMB môžu byť prihlásení uchádzači, na základe návrhu garanta študijného programu, prijatí bez prijímacích skúšok v prípade, ak počet prihlásených na študijný program nepresiahne plánovaný počet. Základnou podmienkou ich prijatia bude úspešné ukončenie strednej školy vykonaním maturitnej skúšky.
2. V prípade, ak počet prihlásených uchádzačov na daný študijný program výrazne presiahne plánované kapacitné možnosti fakulty, budú uchádzači prijatí na základe výsledkov prijímacej skúšky (písomných testov). Úspešný uchádzač musí riešením písomného testu dosiahnuť minimálnu úroveň úspešnosti 50 % (v prípade učiteľských ŠP v kombinácii predmetov je úspešnosť vzťahovaná na test za každý aprobačný predmet).

Podmienky prijatia na 2. stupeň štúdia Základnou podmienkou na prijatie na štúdium v druhom stupni je, aby mal uchádzač ukončené vysokoškolské bakalárske štúdium v študijnom programe v rovnakom alebo príbuznom študijnom odbore ako je ten, na ktorý sa hlási.
1. V prípade, ak počet prihlásených na študijný program nepresiahne plánovaný počet, môžu byť prihlásení uchádzači, na základe návrhu garanta študijného programu, prijatí bez prijímacích skúšok . Ako už bolo uvedené vyššie, základnou podmienkou ich prijatia bude úspešné ukončenie vysokoškolského bakalárskeho štúdia v rovnakom alebo príbuznom študijnom odbore ako je ten, na ktorý sa hlásia.
2. V prípade, ak počet prihlásených uchádzačov na daný študijný program výrazne presiahne plánované kapacitné možnosti fakulty, budú uchádzači prijatí na základe výsledkov prijímacej skúšky (písomných testov). Úspešný uchádzač musí riešením písomného testu dosiahnuť minimálnu úroveň úspešnosti 50 % (v prípade učiteľských ŠP v kombinácii predmetov je úspešnosť vzťahovaná na test za každý aprobačný predmet).

ico2

Termín prijímacích skúšok

2. – 4. júna 2021 – 1. stupeň a 2. stupeň v dennej a externej forme štúdia
4. júna 2021 – 3. stupeň v dennej a externej forme štúdia

ico5

Firmy, kde sa absolventi zamestnávajú

• vedecké inštitúcie
• pedagogická činnosť
• orgány štátnej správy a samosprávy
• odborné organizácie – Slovenská agentúra životného prostredia, Regionálne ústavy verejného zdravotníctva, Štátna ochrana prírody SK, Slovenský hydrometeorologický ústav, Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Ministerstvá

ico3

Platové ohodnotenie absolventov

825€

ico9

Možnosti štipendií

Sociálne štipendium sa poskytuje študentovi dennej formy štúdia za predpokladu splnenia podmienok ustanovených vo vyhláške MŠ SR 102/2006 Z. z. o poskytovaní sociálneho štipendia študentom vysokých škôl, v rámci objemu finančných prostriedkov, ktorý má fakulta na tento účel určený v rozpočte.

Motivačné štipendium FPV UMB môže priznať študentom za vedecko – výskumnú činnosť ako vedeckej pomocnej sily na príslušnej katedre, za vynikajúce plnenie študijných povinností, dosiahnutie vynikajúceho výsledku v oblasti štúdia, výskumu, vývoja, umeleckej alebo športovej činnosti.

Doktorandské štúdium
http://www.fpv.umb.sk/app/cmsSiteAttachment.php?ID=2881

ico7

Známi absolventi univerzity/fakulty

  • Michal Mereš
  • PaedDr. Marek Balážovič, PhD.
  • RNDr. Roman Jakubec JAVYS a. s.
ico-8

Aktivity organizované pre študentov

Exkurzie, vedecké prednášky, kultúrne podujatia.

ico3

Cena denného menu v okolí

Školská jedáleň 4,20€

X